New books in the stocks of the Branch of SPSL SB RAS (22-01-2008)
 
New books
in the stocks of the Branch of SPSL SB RAS

(exposed from 22 to 29 of January, 2008)
Call numbers are supplied at the end of the annotations  
 
CoverAzimov A. Populyarnaya fizika: Ot arkhimyedova rychaga do kvantovoi myekhaniki. - M.: TSyentrpoligraf, 2006. - 752 s.
V3-A355
CoverPolyakova A.A. Ryekomyendatsii po voprosam otsyenki patyentosposobnosti izobryetyenii v oblasti organichyeskoi khimii, pryeimuscyestvyenno poslyedovatyel'nostyei aminokislot: Myetod. ryekomyendatsii / Polyakova A.A., Utkina YE.A. - M.: Patyent, 2006. - 38 s.
G2-P542
CoverAnur'yev V.I. Spravochnik konstruktora-mashinostroityelya: V 3 t. - 9-ye izd., pyeryerab. i dop. - M.: Mashinostroyeniye.
T.1. - 2006. - 927 s.;
T.2. - 2006. - 959 s.

K4-A732/1-2
CoverYEvstaf'yev V.F. Pravovoye ryegulirovaniye v oblasti okhrany syekryetnykh izobryetyenii / YEvstaf'yev V.F., Potyemkin O.A., KHitrova L.N. - M.: Patyent, 2006. - 131 s.
KH623-YE26
CoverNauka v Novosibirskoi oblasti: Stat. sb., 2002-2006 gg.: (Po kat. 1.21) / Tyerritor. organ Fyedyer. sluzhby gos. statistiki po Novosib. obl. - Novosibirsk, 2007. - 88 s.
CH21-N34
CoverVas'kova N.I. EHlyektronnyye istochniki pravovoi informatsii: Uchyeb.-myetod. posobiye / Vas'kova N.I., Salmyenkova M.V. - M.: Libyeryeya-Bibinform, 2006. - 120 s. - (Bibliotyekar' i vryemya. XX vyek; Vyp.49).
CH73-V199
CoverSpringer handbook of experimental fluid mechanics / Ed. by Tropea C., Yarin A.L., Foss J.F. - Berlin; Heidelberg: Springer, 2007. - XXVIII, 1557 p.
+ 1 DVD ROM

I-B25-S79
  

Continuing publications

 1. Problyemy rynochnoi ehkonomiki: Bibliogr. inform.: Annot. bibliogr. ukaz. - M.: GPNTB Rossii.
  Vyp.2. - 2007. - 183 s.
  Pr3960/2007-2

 2. Byullyetyen' organov myestnogo samoupravlyeniya Novosibirska: Ofits. soobsc. i matyerialy organov samoupravlyeniya Novosibirska / Ryedkol.: Lyesnikova N.A., Nyeshumov S.I. i dr. - Novosibirsk, 2007.
  N 1. - 138 c.;
  N 2. - 133 c.;
  N 3, ch.1. - 333 c.;
  N 3, ch.2. - 315 c.;
  N 4. - 196 c.;
  N 5. - 186 c.;
  N 6. - 241 c.;
  N 7. - 193 c.;
  N 8. - 116 c.
  Pr4039/1-8

 3. Byullyetyen' organov gorodskogo samoupravlyeniya Novosibirska: Ofits. soobsc. i matyerialy organov samoupravlyeniya Novosibirska / Ryedkol.: Lyesnikova N.A., Nyeshumov S.I. i dr. - Novosibirsk, 2007.
  N 16, ch.1. - 257 c.;
  N 16, ch.2. - 368 c.;
  N 17. - 188 c.;
  N 21. - 115 c.;
  N 22. - 481 c.;
  N 23. - 143 c.;
  N 31. - 63 c.;
  N 33. - 125 c.;
  N 34. - 194 c.;
  N 35. - 62 c.;
  N 36. - 159 c.;
  N 37. - 40 c.;
  N 38. - 310 c.;
  N 62. - 49 c.;
  N 63. - 177 c.;
  N 64. - 80 c.;
  N 65. - 310 c.;
  N 67. - 145 c.;
  N 68. - 87 c.;
  N 69. - 310 c.;
  N 69, pril. - 13 c.;
  N 70. - 74 c.;
  N 71. - 187 c.;
  N 72. - 226 c.
  Pr4034/16-17; 21-23; 31; 33-38; 62-65; 67-72, pril.

 4. Isaev A.V. Proper actions of Lie groups of dimension n² + 1 on n-dimensional complex manifolds. - Bonn: MPI, 2007. - 30 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-63).
  Pr1090/2007-63

 5. Prasad G. Arithmetic fake projective spaces and arithmetic fake Grassmannins / Prasad G., Yeung S.-K. - Bonn: MPI, 2007. - 22 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-70).
  Pr1090/2007-70

 6. Samokhin A. Tilting bundles on some Fano varieties via the Frobenius morphism. - Bonn: MPI, 2007. - 21 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-71).
  Pr1090/2007-71

 7. Noohi B. Explicit HRS-tilting. - Bonn: MPI, 2007. - 28 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-72).
  Pr1090/2007-72

 8. Artamkin I.V. Combinatorics of trivalent ribbon graphs with two faces. - Bonn: MPI, 2007. - 9 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-73).
  Pr1090/2007-73

 9. Möller M. Stability of Hodge bundles and a numerical characterization of Shimura varieties / Möller M., Viehweg E., Zuo K. - Bonn: MPI, 2007. - 58 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-74).
  Pr1090/2007-74

 10. Arbeitstagung 2007: 8. Arbeitstagung der zweiten Serie. - Bonn: MPI, 2007. - 108 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-75).
  Pr1090/2007-75

 11. Kerner D. On the enumeration of plane curves with two singular points. - Bonn: MPI, 2007. - 15 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-76).
  Pr1090/2007-76

 12. Kerner D. On the collisions of singular points of plane curves. - Bonn: MPI, 2007. - 13 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-77).
  Pr1090/2007-77

 13. Gutnik L.A. A note on R.J.Sacker theorem. - Bonn: MPI, 2007. - 22 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-78).
  Pr1090/2007-78

 14. Ivanov S. Conformal quaternionic contact curvature and the local sphere theorem / Ivanov S., Vassilev D. - Bonn: MPI, 2007. - 29 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-79).
  Pr1090/2007-79

 15. Penkov I. Triviality of vector bundles on sufficiently twisted ind-Grassmannians / Penkov I., Tikhomirov A.S. - Bonn: MPI, 2007. - 18 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-80).
  Pr1090/2007-80

 16. Completely periodic directions and orbit closures of many pseudo-Anosov Teichmuller discs in Q(1,1,1,1) / Hubert P., Lanneau E., Möller M., Viehveg E. - Bonn: MPI, 2007. - 38 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-81).
  Pr1090/2007-81

 17. Vasiu A. Good reductions of Shimura varieties of Hodge type in arbitrary unramified mixed characteristic. - Bonn: MPI.
  Pt.1. - 2007. - 48 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-82-1).
  Pr1090/2007-82-1

 18. Vasiu A. CM lifts for isogeny classes of Shimura F-crystals over finite fields. - Bonn: MPI, 2007. - 71 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-83).
  Pr1090/2007-83

 19. Manin Y.I. Modular shadows and the Lévy-Mellin ∞-adic transform / Manin Y.I., Marcolli M. - Bonn: MPI, 2007. - 48 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-84).
  Pr1090/2007-84

 20. Yu C.-F. Kottwitz-Rapoport strata in the Siegel moduli spaces. - Bonn: MPI, 2007. - 16 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-85).
  Pr1090/2007-85

 21. Penner R.C. Stable curves and screens on fatgraphs / Penner R.C., McShane G. - Bonn: MPI, 2007. - 23 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-86).
  Pr1090/2007-86

 22. Mudrov A. Quantization of orbit bundles in gl*n(C) / Mudrov A., Ostapenko V. - Bonn: MPI, 2007. - 26 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-87).
  Pr1090/2007-87

 23. Ebrahimi-Fard K. Rota-Baxter algebras and new combinatorial identities / Ebrahimi-Fard K., Gracia-Bondia J.M., Patras F. - Bonn: MPI, 2007. - 8 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-88).
  Pr1090/2007-88

 24. Connes A. The Weil proof and the geometry of the adeles class space / Connes A., Consani C., Marcolli M. - Bonn: MPI, 2007. - 61 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-89).
  Pr1090/2007-89

 25. Ivanov S. Conformal paracontact curvature and the local flatness theorem / Ivanov S., Vassilev D., Zamkovoy S. - Bonn: MPI, 2007. - 24 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-90).
  Pr1090/2007-90

 26. Sahi S. Biorthogonal expansion of non-symmetric Jack functions / Sahi S., Zhang G. - Bonn: MPI, 2007. - 8 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-91).
  Pr1090/2007-91

 27. Ziller W. On the geometry of cohomogeneity one manifolds with positive curvature. - Bonn: MPI, 2007. - 28 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-92).
  Pr1090/2007-92

 28. Burgunder E. Partial magmatic bialgebras / Burgunder E., Holtkamp R. - Bonn: MPI, 2007. - 20 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-93).
  Pr1090/2007-93

 29. Fialowski A. Cohomology and deformations of the infinite dimensional filiform Lie algebras m2 / Fialkowski A., Wagemann F. - Bonn: MPI, 2007. - 17 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-94).
  Pr1090/2007-94

 30. Kaufmann R.M. Graphs, strings and actions. - Bonn: MPI, 2007. - 51 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-95).
  Pr1090/2007-95

 31. Kaufmann R.M. A note on the two approaches to stringy functors for orbifolds. - Bonn: MPI, 2007. - 17 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-96).
  Pr1090/2007-96

 32. Kohlenbach U. Asymptotically nonexpansive mappings in uniformly convex hyperbolic spaces / Kohlenbach U., Leuştean L. - Bonn: MPI, 2007. - 24 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-97).
  Pr1090/2007-97

 33. Makar-Limanov L. Automorphisms and derivations of tree Poisson algebras in two variables / Makar-Limanov L., Turusbekova U., Umirbaev U. - Bonn: MPI, 2007. - 11 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-98).
  Pr1090/2007-98

 34. Vasiu A. Kisin's classification of p-divisible groups over regular local rings / Vasiu A., Zink T. - Bonn: MPI, 2007. - 14 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-99).
  Pr1090/2007-99

 35. Kong L. Morita classes of algebras in modular tensor categories / Kong L., Runkel I. - Bonn: MPI, 2007. - 28 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-100).
  Pr1090/2007-100

 36. Mikhailov R. Certain group-theoretical applications of the Hilton-Milnor theorem. - Bonn: MPI, 2007. - 6 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-101).
  Pr1090/2007-101

 37. Pop F. On the birational p-adic section conjecture. - Bonn: MPI, 2007. - 15 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-102).
  Pr1090/2007-102

 38. Mason G. Torus n-point functions for R-graded vertex operator superalgebras and continuous fermion orbifolds / Mason G., Tuite M.R., Zuevsky A. - Bonn: MPI, 2007. - 50 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-103).
  Pr1090/2007-103

 39. Kaufmann R.M. The Drinfel'd double and twisting in stringy orbifold theory / Kaufmann R.M., Pham D. - Bonn: MPI, 2007. - 34 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-104).
  Pr1090/2007-104

 40. Yu C.-F. An exact geometric mass formula. - Bonn: MPI, 2007. - 8 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-105).
  Pr1090/2007-105

 41. Zaidenberg M. Hyperbolicity of general deformations. - Bonn: MPI, 2007. - 9 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-106).
  Pr1090/2007-106

 42. Bandman T. ON C-fibrations over projective curves / Bandman T., Makar-Limanov L. - Bonn: MPI, 2007. - 21 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-107).
  Pr1090/2007-107

 43. Skryabin S. Hopf algebra orbits on the prime spectrum of a module algebra. - Bonn: MPI, 2007. - 24 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-108).
  Pr1090/2007-108

 44. Skryabin S. Flatness of equivariants modules. - Bonn: MPI, 2007. - 32 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-109).
  Pr1090/2007-109

 45. Skryabin S. Models of quasiprojective homogeneous spaces for Hopf algebras. - Bonn: MPI, 2007. - 32 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-110).
  Pr1090/2007-110

 46. Ohno Y. On relations among Dirichlet series whose coefficients are class numbers of binary cubic forms / Ohno Y., Taniguchi T., Wakatsuki S. - Bonn: MPI, 2007. - 14 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-111).
  Pr1090/2007-111

 47. Kharlamov V.M. Automorphisms of Galois coverings of generic m-canonical projections / Kharlamov V.M., Kulikov V.S. - Bonn: MPI, 2007. - 34 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-112).
  Pr1090/2007-112

 48. Nabutovsky A. Short closed curves on Riemannian manifolds with Ricci curvature bounded from below. - Bonn: MPI, 2007. - 8 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-113).
  Pr1090/2007-113

 49. Moree P. Reciprocal cyclotomic polynomials. - Bonn: MPI, 2007. - 14 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-114).
  Pr1090/2007-114

 50. Timoshin S.A. Regularity on metric spaces: Hölder continuity of extremal functions in axiomatic and Pioncaré-Sobolev spaces. - Bonn: MPI, 2007. - 36 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-115).
  Pr1090/2007-115

 51. Baues H.-J. Homotopy types of reduced 2-nilpotent simplicial groups / Baues H.-J., Mikhailov R. - Bonn: MPI, 2007. - 34 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-116).
  Pr1090/2007-116

 52. Bruinier J.H. Heegner divisors, L-functions and harmonic weak Maass forms / Bruinier J.H., Ono K. - Bonn: MPI, 2007. - 39 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-117).
  Pr1090/2007-117

 53. Kunyavskiĭ B. The Bogomolov multiplier of finite simple groups. - Bonn: MPI, 2007. - 8 p. - (Preprint series / Max-Planck-Institut für Mathematik; 2007-118).
  Pr1090/2007-118

Temporary storage publications

 1. Konyev I.M. Avtomatizatsiya dinamichyeskogo rasparallyelivaniya programm: planirovaniye, upravlyeniye pamyat'yu, rabota v gyetyerogyennoi sryedye / Konyev I.M., Styepanov YE.A. - M.: Novyye tyekhnologii, 2007. - 32 s. - (Pril. k zhurn. "Informatsionnyye tyekhnologii"; N 10/2007).
  Z 973.2-K643

Foreign books that were acquired for SB RAS SRI libraries

 1. Brown C.E. World energy resources. - Berlin; New York: Springer, 2002. - XXV, 810 p.: ill., maps. - ISBN: 3-540-42634-5
  057

 2. Cemic L. Thermodynamics in mineral sciences: An introduction. - Berlin: Springer, 2005. - XVI, 386 p.: ill. - ISBN-10: 3-540-24364-X; ISBN-13: 978-3-540-24364-9
  09

 3. Fultz B. Transmission electron microscopy and diffractometry of materials / Fultz B., Howe J. – 2nd ed. - Berlin; New York: Springer, 2002. - XXI, 748 p.: ill. - ISBN: 3-540-43764-9
  08

 4. Gambin W. Plasticity and textures. - Dordrecht; London: Kluwer Academic, 2001. - XVII, 240 p.: ill. - ISBN: 1-4020-0212-2
  058

 5. Groshong R.H., Jr. 3-D structural geology: A practical guide to surface and subsurface map interpretation. - 2nd ed. - Berlin; London: Springer, 2006. - XVI, 400 p.: ill. + 1 CD-ROM (4 3/4) ins. - ISBN-10: 3-540-31054-1; ISBN-13: 978-3-540-31054-9
  033

 6. Hoefs J. Stable isotope geochemistry. - 5th, completely rev., updated, and enl. ed. - Berlin; London: Springer, 2004. - XI, 244 p. - ISBN: 3-540-40227-6
  033

 7. Manutchehr-Danai M. Dictionary of gems and gemology: With approximately 25000 entries. - Berlin: Springer, 2005. - 879 p.: ill. - ISBN: 3-540-23970-7
  09

 8. Megrabov A.G. Forward and inverse problems for hyperbolic, elliptic, and mixed type equations. - Utrecht; Boston: VSP, 2003. - VII, 230 p.: ill. - (Inverse and ill-posed problems series). - ISSN: 1381-4524; ISBN: 90-6764-379-3
  013

 9. Mineral deposit research: Meeting the global challenge: Proceedings of the eighth biennial SGA meeting, Beijing, China, 18-21 August 2005 / Ed. by Mao J., P.Bierlein F.P.: in 2 v. - Berlin: Springer, 2005. - ISBN: 3-540-27945-8
  Vol.1. - 871 p.: ill., maps + 1 CD-ROM.
  Vol.2. - 1613 p.: ill., maps + 1 CD-ROM.
  09

 10. Multiscale modelling of polymer properties / Ed. by Laso M., Perpète E.A. - Amsterdam; Oxford: Elsevier, 2006. - XII, 411 p.: ill. - (Computer-aided chemical engineering; Vol.22). - ISSN: 1570-794; ISBN-10: 0-444-52187-9; ISB-13: 978-0-444-52187-3
  033

 11. Okrusch M. Mineralogie. Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. - Heidelberg: Springer, 2005. - 526 S.: Abbild. - ISBN: 3-540-23812-3
  09

 12. Recent advances in city logistics: Proceedings of the 4th International conference on city logistics (Langkawi, Malaysia, 12-14 July, 2005) / Ed. by Taniguchi E., Thompson R.G. - Amsterdam; Oxford: Elsevier, 2006. - XVI, 538 p.: ill. - ISBN-13: 978-0-08-044799-5; ISBN-10: 0-08-044799-6
  06

 13. Scanning probe microscopy: Electrical and electromechanical phenomena at the nanoscale / Ed. by Kalinin S., Gruverman A. - New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2007. - ISBN: 10-0-387-28667-5; ISBN: 13-978-0387-28667-9
  Vol.1. - 558 p.;
  Vol.2. - 980 p.
  091

 14. The SQUID handbook. - Weinheim: Wiley-VCH.
  Vol.2: Applications of SQUIDs and SQUID systems / Ed. Clarke J., Braginski A.I. - 2006. - XVIII, 634 p.: ill. - ISBN: 3-527-40558-5
  08

 15. Understanding the earth system: Compartments, processes and interactions / Ed. Ehlers E., Krafft T. in collaboration with Moss C. (linguistic editing). - Berlin; London: Springer, 2001. - XVI, 290 p.: ill (some col.). - ISBN: 3-540-67515-9
  09

 16. The water encyclopedia: hydrologic data and Internet resources / Ed. by Fierro P., Jr., Nyer E.K. - 3nd. ed. - London; New-York: Boca Raton: CRC, 2007. - 13-19 p.: index. - ISBN: 13:978-1-56670-645-2; ISBN: 10: 1-56679-645-9
  03

 17. White R.M. Quantum theory of magnetism: magnetic properties of materials. - 3rd rev ed. - Berlin: Springer, 2007. - XII, 359 p.: ill. - (Springer series in solid-state sciences; 32). - ISSN: 0171-1873; ISBN-10: 3-540-65116-0; ISBN-13: 978-3-540-65116-1
  08
 
    The Branch acquisitions
during the previous week
   The Branch acquisitions
on the next week
 

[ Home | Library | Akademgorodok | News | Exhibitions | Resources | InfoPilot | Biblio | Partners | Search | Russian Pages ]

Send Suggestions | E-mail to: www@prometeus.nsc.ru
Russification of your software | Access Statistics: archives | current
© 1998-2010 Branch of SPSL SB RAS, Novosibirsk, Russia
Rambler's Top100

Updated: Wed Feb 27 14:44:32 2019. Size: 25,733 bytes.
Visit No. 2140 since 01.09.2010